آخرین اخبار مدارس


17 تیرهنرستان پسرانه سما

30 فروردیندبستان دوره دوم دخترانه سما

30 فروردیندبستان دوره دوم دخترانه سما

25 فروردیندبستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دوره دوم دخترانه سما

آرام امیرنیرومند

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبستان دوره اول دخترانه سما

پرگل مومنی

مسابقه: شنای قورباغه

رتبه: اول

دبستان دوره دوم دخترانه سما

گروه سرود دبستان

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبستان دوره دوم دخترانه سما

روژینا خراط پور

مسابقه: رباتیک

رتبه: سوم

دبستان دوره دوم دخترانه سما

هانیه بزرافشان

مسابقه: قران

رتبه: دوم

دبستان دوره دوم دخترانه سما

هانیه بزرافشان

مسابقه: اسکواش

رتبه: سوم

دبستان دوره دوم دخترانه سما

آرام امیرنیرومند

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبستان دوره اول دخترانه سما

پرگل مومنی

مسابقه: شنای آزاد

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دوره اول دخترانه سما

آوا گرانمايه

1390/06/06

دبستان دوره اول دخترانه سما

گلسا مرادي غفار

1391/06/06

دبستان دوره دوم دخترانه سما

تينا رحمتي كاشاني

1387/06/07

دبستان دوره اول دخترانه سما

مبينا طلوعي

1391/06/06